PPC Dossierbeheerder

PPC Dossierbeheerder

Vous ne pouvez pas postuler à cette offre

Type de fonction: Indépendant - Indépendant Location: Brussels
Durée: long term Référence: 202209251
Le commencement: 04/01/2022

Bedrijfsprofiel:
Onze klant is in België het voornaamste telecommunicatiebedrijf en marktleider op verschillende gebieden, waaronder de vaste telefoonlijnen, de mobiele communicatiediensten , TV , de breedband data- en internetdiensten.

Om onze ambitieuze projecten waar te kunnen maken, hebben we nood aan een extra medewerker binnen het Planning, Production & Coordination Team.
Functiebeschrijving
• Je werkterrein situeert zich binnen NBU – NEO (Network Business Unit– Network Engineering & Operations) die zich bezig houdt met de uitbouw van het Gigabit Netwerk voor België en een geheel van diensten aanbiedt voor consumenten en bedrijven( onder andere multinationals ) die de samenleving ten goede komt (Internet connectiviteit , TV, glasvezelverbindingen , …)
• Je bent verantwoordelijk voor het administratief behandelen van vergunningen voor het bekomen van toelatingen om te werken op het openbaar domein.
• Je verzekert de naleving van de planning door een nauwe samenwerking met onze partners (interne collega’s van andere Business Units en externe aannemers) tijdens bouw- en netwerkontwikkelingsactiviteiten.
• Voor de 19 Brusselse gemeenten + gewest worden de vergunningen beheerd via de tool OSIRIS (tool die ter beschikking wordt gesteld door het Brussels Gewest)
• Je staat in contact met gemeenten en Brussels Gewest, voor de aanvraag van vergunningen voor onze werven.
• Je zoekt samen met collega’s van Network relations, die verantwoordelijk zijn voor de externe contacten met de gemeenten, naar de beste algemene aanpak.
• Je zorgt voor een coördinatie oproep tijdens de activiteiten waarbij de Klant met andere nutsbedrijven, synergie werkzaamheden uitvoert bv met Vivaqua, Sibelga, Beliris, enz.
• Je houdt rekening met methodes en procedures die van toepassing zijn.
• Je hebt oog voor wat nodig is om processen te automatiseren.
• Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van problemen en kan de gepaste acties ondernemen om hierover te communiceren en oplossingen te vinden.
• Je rapporteert vlot via Dashboards, notulen van vergaderingen en rapporten aan je N+1 en collega's.
• Je ziet de synergiën tussen verschillende tools en kan de relatie leggen om hierop via Power BI de nodige data-analyses te maken.
• Je bent in staat de belangen van de Klant tijdens onderhandelingen te vertegenwoordigen om kosten te bewaken, klachtbehandelingen uit te voeren, bestellingen te wijzigen en facturatie opdrachten uit te voeren.
• Je zorgt voor de klantentevredenheid van interne en externe klanten.

Pour l’une des plus grande entreprise de télécommunications en Belgique, leader du marché dans plusieurs domaines, notamment les lignes fixes, les services de communications mobiles, la télévision, les données à large bande et les services Internet.
Afin de réaliser leurs projets ambitieux, l’équipe a besoin d'un employé supplémentaire au sein de l'équipe de planification, production et coordination.
Description du poste :
• Votre domaine de travail se situe au sein de la NBU - NEO (Network Business Unit- Network Engineering & Operations) qui s'occupe de l'expansion du réseau Gigabit pour la Belgique et offre une gamme de services pour les consommateurs et les entreprises (y compris les multinationales) qui bénéficient à la société (connectivité Internet, TV, connexions en fibre, ...).
• Vous êtes responsable du traitement administratif des autorisations de travail sur le domaine public.
• Vous assurez la conformité de la planification en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires (collègues internes d'autres unités commerciales et entrepreneurs externes) pendant les activités de construction et de développement du réseau.
• Pour les 19 communes + région de Bruxelles, gestion des permis via l'outil OSIRIS (outil fourni par la région de Bruxelles)
• Vous êtes en contact avec les communes et la Région de Bruxelles-Capitale pour la demande de permis pour nos sites.
• Vous recherchez la meilleure approche générale avec vos collègues des relations avec le réseau, qui sont responsables des contacts externes avec les municipalités.
• Vous coordonnerez les appels lors d'activités dans lesquelles l’entreprise travaille en synergie avec d'autres services publics, par exemple avec Vivaqua, Sibelga, Beliris, etc.
• Vous tenez compte des méthodes et procédures applicables.
• Vous avez l'œil sur ce qui est nécessaire pour automatiser les processus.
• Vous êtes responsable du suivi des problèmes et pouvez prendre les mesures appropriées pour communiquer à leur sujet et trouver des solutions.
• Vous rendez compte de manière fluide via des tableaux de bord, des comptes rendus de réunions et des rapports à votre N+1 et à vos collègues.
• Vous voyez les synergies entre les différents outils et pouvez effectuer les analyses de données nécessaires via Power BI.

Exigences

Gevraagde bekwaamheden

U bent leergierig en bereid om een echte professional te worden in de boeiende materie van reporting , vergunningsaanvragen , finance , materiaalbeheer en klachtbehandeling.
U herkent zich in een no-nonsense cultuur met collega’s die dagelijks het beste van zichzelf geven voor de klant.
Een echte versterking voor ons team , waarin u kan meewerken aan een inspirerende visie om het Digitale netwerk van de toekomst uit te bouwen.
• Je hebt bij voorkeur een diploma graduaat of je bent gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt de capaciteiten om presentaties te geven, duidelijk te communiceren en een impact te hebben op je collega's.
• Je bent goed georganiseerd en je werkt gestructureerd.
• Je beschikt over een analytische geest die hoofd- van bijzaken weet te onderscheiden.
• Je hebt een geavanceerde expertise in Excel, Powerpoint, sharepoint en Power BI.
• Je bezit goede communicatievaardigheden.
• Je bent bij voorkeur tweetalig Nederlands / Frans.


Compétences requises :
Vous êtes désireux d'apprendre et de devenir un véritable professionnel dans le domaine fascinant des rapports, des demandes de permis, des finances, de la gestion du matériel et du traitement des plaintes.
Vous vous reconnaissez dans une culture de bon sens avec des collègues qui donnent chaque jour le meilleur d'eux-mêmes pour le client.
Un véritable atout pour notre équipe, dans laquelle vous pourrez contribuer à une vision inspirante de la construction du réseau numérique de l'avenir.
• Vous êtes de préférence titulaire d'un diplôme d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent par l'expérience.
• Vous êtes capable de faire des présentations, de communiquer clairement et d'avoir un impact sur vos collègues.
• Vous êtes bien organisé et vous travaillez de manière structurée.
• Vous avez un esprit analytique qui sait faire la distinction entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas.
• Vous avez une expertise avancée en Excel, Powerpoint, SharePoint et Power BI.
• Vous avez de bonnes capacités de communication.
• Vous êtes de préférence bilingue FR/NL

Officenter, Grauwmeer 1, bus 44
3001 Heverlee

number016/38.10.10

fax016/38.10.19

email info@anankei.com